Happy Birthday to Mark Wright on Nov. 2 and to Richard Davis on Nov. 18 Happy Anniversary to Richard & Nancy Davis on Nov 5 & Willie & Sally Howell on Nov. 18